[Tr.h.] Politikerdebatt om GATS, lokaldemokrati og offentlig tjenesteyting

Per I. Mathisen per at leftist.net
Fri Aug 29 12:11:04 CEST 2003


From: Torunn Lien Nilsen <torunnn at stud.ntnu.no>

Politikerdebatt om GATS, lokaldemokrati og offentlig tjenesteyting

Sted: Kultursenteret ISAK (Prinsens g. 44), Trondheim
Tid: Tirsdag 2. september kl. 18:30
Innleder: Magnus Engen Marsdal, skribent og styremedlem i Attac Norge
holder innledning om GATS, og får også mulighet til å stille spørsmål
under debatten

Debattanter fra partiene: Anita Utseth (Sp), Jan Bojer Vindheim (MDG),
Arne Byrkjeflot (RV), Hanne Dyveke Søttar Hagen (FrP), Audun Vindheim
(V), Øyvind Haabrekke (KrF) Stian Gårdsvol (H) - SV vil også
sannsynligvis stille.

På valgdagen 15.september skal vi avgjøre hvem som skal representere
oss i norske kommunestyrer og fylkesting de neste fire årene. I Verdens
handelsorganisasjon (WTO) foregår det for tida forhandlinger om en
avtale som kan få konsekvenser for beslutningsmyndigheten til norske
kommuner og fylkeskommuner. Dette skjer uten at kommune-Norge er
involvert i disse forhandlingene. Resultatet kan bli en svekking både
av velferden og av det kommunale selvstyret.

Det er Gats-avtalen det dreier seg om. Gats (Generalavtalen om handel
med tjenester) er en av de sentrale avtalene i Verdens
handelsorganisasjon (WTO). Det er en frihandelsavtale om kjøp og salg
av tjenester, der alle tjenester som utføres av mennesker og teknologi
er inkludert. Avtalen stiller krav om stadig videre avregulering av
alle lands tjenestesektorer inkludert områder som utdanning og
vannforsyning. Denne forhandlingsrunden med avregulering er ventet
avsluttet 1. januar 2005. Både krav og tilbud i de pågående
forhandlinger holdes hemmelig

Når et land først har åpnet en tjenestesektor for fri etablering og fri
konkurranse, er det så godt som ingen vei tilbake. Blir eksempelvis
vannforsyningen her i landet privatisert og lagt inn under Gats, kan man
ikke ta den tilbake til offentlig drift. Muligheten for politisk
styring og offentlige reguleringer kan bli sterkt begrenset der avtalen
kommer til anvendelse.

Ifølge avtaleteksten skal offentlige reguleringer ikke utgjøre
unødvendige handelshindringer. Slik kan det politiske felt gradvis
innskrenkes til fordel for handelsjuss og beslutninger i WTOs
tvisteløsningspaneler.

Vi vil derfor be partiene til å svare på fem spørsmål om GATS:
- Hvordan stiller partiet seg til avtalen
- Hvordan vil partiet møte de utfordringene avtalen innebærer
- Vil ditt parti trekke grunnskolen ut av de norske forpliktelsene om
liberalisering under Gats?
- Vil ditt parti at helse- og omsorgssektoren holdes utenfor Gats?
- Skal norske kommuner, samt fagbevegelse og andre som blir berørt, få
fullt innsyn og høringsrett om hvilke krav Norge stiller og hvilke krav
som blir stilt til Norge i Gats-forhandlingene?

Om dere har flere spørsmål om debatten kan dere ta kontakt med meg på
denne e-post-adressa eller telefon 47 62 39 30.

Vennlig hilsen
Torunn Lien Nilsen
NTNU/HiST Attac
Initiativ for WTO-dabatt i Trondheim

More information about the Trondheim mailing list