[Tr.h.] Tid og rom

Jan Bojer Vindheim jan at gronne.no
Wed Apr 6 12:35:00 CEST 2005


Hovedsaker for Stortingsvalget 2005: TID OG ROM

Vedtatt på landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne 03.04.2005

³Ta tiden tilbake²
er et slagord som rommer fl ere av kjernesakene til Miljøpartiet De Grønne i arbeidet for en
bedre hverdag og en bedre verden. Miljøpartiet De Grønne mener det er oppgaver nok til
alle, men også at det er i fellesskapets interesse at folk har tid og overskudd til aktiviteter
utenfor ordinær arbeidstid.

Vi ønsker å innføre 6-timers arbeidsdag, friår og samfunnslønn. Disse tiltakene vil være viktige
steg i retning av å skape en bedre hverdag, et inkluderende fellesskap og vil også kunne
styrke demokratiet.
Tid er en viktig faktor i et demokratisk samfunn. Vi erfarer i dag et voldsomt hastverk
i overnasjonale organer og i vår egen regjeringen for å gjennomføre reformer med
vidtrekkende konsekvenser. Dette skjer på bekostning av demokratiet. Gis folk mer tid til
sosial virksomhet og samfunnsengasjement, vil mulighetene være større for at samfunnet
beveger seg i en retning vi alle vil være tjent med.

Økologisk balanse er en viljesak

Det er ressurser nok i verden til å bekjempe fattigdom, sikre et godt offentlig helsevesen, gi
alle tilgang til rent vann og nok mat om vi bare er villige til å disponere og fordele ressursene
annerledes. Jorda er i økologisk ubalanse og det er avgjørende for fattigdomsbekjempelsen at
naturen blir forvaltet slik at den ikke forvitrer. Vi ønsker å styrke innsatsen for en omlegging av
jordbruket til økologisk drift, både nasjonalt og internasjonalt. Det vil blant annet kunne bidra
til at mangelen på rent vann i store deler av verden ikke vil øke.

Miljøpartiet De Grønne er i mot oljevirksomhet i nordområdene og utbygging av
gasskraftverk. Norge må ta større internasjonalt ansvar for å redusere utslipp av klimagasser.
Vi ønsker at Norge skal være et foregangsland på dette området. Da hele vår økonomi hviler
på oljevirksomheten, sier det seg selv at en gradvis omlegging av norske næringsinteresser
er en nødvendighet. Oljevirksomheten bør også reduseres for å beskytte fi skeressursene. I en
verden der det fremdeles eksisterer sult, er fi sk viktigere enn olje.

Offentlig rom

Det offentlige rom blir bit for bit solgt til kommersielle interesser. Reklamen er det som etter
hvert setter mest preg på bybildet. Miljøpartiet De Grønne ønsker å snu trenden med den
utstrakte privatiseringen av det offentlige rom.

Utsendt av Gaute Busch
Miljøpartiet De Grønne Trondheim

Nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne
-- 
 
  ***   ***   ***
jan bojer vindheim
bekkasinvn 10, 7082 kattem
tlf. 97 65 98 32
http://www.vindheim.net/More information about the Trondheim mailing list